Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin iPhone Reparatie Uden als reparateur of verkoper van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

Prijs

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen en de reparatiekosten. Eventuele verzendkosten, ophaal- en afleverkosten worden doorberekend aan de klant. Er wordt gewerkt op No-Cure-No-Pay basis, wat inhoudt dat er geen kosten worden gerekend indien de bij artikel 1 omschreven klacht niet opgelost kan worden, of dit moet nadrukkelijk van tevoren vermeld worden. In geval van water- en of anderszins vochtschade is het het No-Cure-No-Pay beleid niet van toepassing, evenals niet voor reparaties en/of werken uitgevoerd door derden.

Prijsopgave

 1. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd.

Vrijblijvend onderzoek

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door iPhone Reparatie Uden en betaalt dan alleen de eventuele verzendkosten en/of ophaal- en afleverkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

Kwaliteit

 1. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt iPhone Reparatie Uden de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.
 2. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

 1. iPhone Reparatie Uden is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door iPhone Reparatie Uden altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door PostNL.

Verzending

 1. iPhone Reparatie Uden biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door iPhone Reparatie Uden met PostNL afgehandeld. iPhone Reparatie Uden betaalt u het schadebedrag direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld.

Garantie

 1. iPhone Reparatie Uden geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Wanneer binnen zes maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet iPhone Reparatie Uden een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

  c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Verlies van Data

 1. iPhone Reparatie Uden is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. iPhone Reparatie Uden wijst hierop in het reparatieformulier en op de website. Van de klant wordt verwacht een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan iPhone Reparatie Uden opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

 1. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van iPhone Reparatie Uden aan de klant, met gereedmelding van de reparatie van het product, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is iPhone Reparatie Uden gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. iPhone Reparatie Uden blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat iPhone Reparatie Uden zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.